Định dạng:
123

120 Giáo trình trong chủ đề

QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 56
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 55.000 vnđ

Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật POLYETYLEN khối lượng riêng lớn (HDPE)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 52
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 49.000 vnđ

TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 100
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 39.000 vnđ

QCVN 08:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 28
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 32.000 vnđ

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 200
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 145.000 vnđ

TCVN 10304:2014 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 88
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 70.000 vnđ

QCVN 16: 2017/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 38
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 55.000 vnđ

QCVN 17 : 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 20
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 28.000 vnđ

QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 36
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 38.000 vnđ

Các Tiêu chuẩn về chuyên ngành Địa kỹ thuật
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 318
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 206.000 vnđ

Tiêu chuẩn Đóng và ép cọc - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 60
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 52.000 vnđ

QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 106
 • Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 75.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.