Định dạng:
123

125 Giáo trình trong chủ đề

QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 56
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 55.000 vnđ

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 200
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 145.000 vnđ

QCVN 08:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 28
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 32.000 vnđ

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 39.000 vnđ

QCVN 17 : 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 20
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 28.000 vnđ

TCVN 10304:2014 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 88
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 70.000 vnđ

QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 36
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 37.000 vnđ

QCVN 16: 2017/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 38
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 55.000 vnđ

Tiêu chuẩn Đóng và ép cọc - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 60
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 52.000 vnđ

Các Tiêu chuẩn về chuyên ngành Địa kỹ thuật
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 318
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 206.000 vnđ

Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 102
 • Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 78.000 vnđ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-6:2005 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 6 - Tháp trụ và ống khói)
 • Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 50
 • Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 36.000 vnđ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-5:2004 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 5 - Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật)
 • Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 46
 • Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 33.000 vnđ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-4:2006 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 4 - Silo, bể chứa và đường ống)
 • Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 94
 • Năm xuất bản: 2016

Giá bán: 53.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.