Định dạng:
123

107 Giáo trình trong chủ đề

TCVN 9386 - 2015 Thiết kế công trình chịu động đất
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 274
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 180.000 vnđ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-4. Tác động chung – Tác động của gió)
 • Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
 • Khổ sách: 10 x 15 cm
 • Số trang: 144
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 75.000 vnđ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 (Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà)
 • Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 284
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 140.000 vnđ

QCVN 16: 2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 56
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 55.000 vnđ

Tiêu chuẩn Việt Nam về màng địa kỹ thuật POLYETYLEN khối lượng riêng lớn (HDPE)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 52
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 49.000 vnđ

TCVN 6415-1 - 18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 100
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

TCQG- Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu chịu lửa (TCVN 6530-1-13:2016; 6533:2016; 6819:2016; 10685- 1:2016; 10685-2 - 6:2018)
 • Tác giả: TCVN Tiêu chuẩn quốc gia
 • Khổ sách:
 • Số trang: 218
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 167.000 vnđ

QCVN 06: 2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 156
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 116.000 vnđ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư - QCVN 04: 2019/BXD
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 36.000 vnđ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01: 2019/BXD
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách:
 • Số trang: 60
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 54.000 vnđ

TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10797:2015; TCVN 10798:2015 ; TCVN 10800:2015; TCVN 4732:2006; TCVN 10701:2016
 • Tác giả: Tiêu chuẩn Quốc gia
 • Khổ sách:
 • Số trang: 100
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 80.000 vnđ

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 32
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 39.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.