Tài liệu học tập môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
4.5
213
Lượt xem
27
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • Vĩnh viễn
19.000₫
Thành tiền 19.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
114
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6978-4
 • Sự ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử, cụ thể:

+ Hệ thống các sự kiện lịch sử Đảng.

+ Hệ thống tổ chức Đảng, công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ lịch sử.

+ Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

+ Kết quả lãnh đạo, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng của khoa học lịch sử Đảng

 • Chức năng nhận thức:

+ Nhận thức đầy đủ, có hệ thống những tri thức lịch sử về sự ra đời, lãnh đạo, đấu tranh và cầm quyền của Đảng, nhận thức rõ về Đảng với tư cách một đảng chính trị - tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

+ Nâng cao nhận thức về thời đại mới của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp nhận thức lý luận từ thực tiễn Việt Nam; về giác ngộ chính trị, góp phần làm rõ những vấn đề của khoa học chính trị và khoa học lãnh đạo, quản lý.

+ Nhận thức rõ những vấn đề lớn của đất nước, dân tộc trong mối quan hệ với những vấn đề của thời đại và thế giới; về quy luật phát triển của lịch sử.

 • Chức năng giáo dục:

+ Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức, niềm tự hào, tự tôn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

+ Giáo dục lý tưởng cách mạng với mục tiêu chiến lược là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH).

+ Giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần chiến đấu bất khuất, đức hi sinh, tính tiên phong gương mẫu của các tổ chức đảng... trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.

+ Giáo dục truyền thống của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống.

 • Chức năng dự báo và phê phán:

+ Nhận thức quá trình lịch sử để hiểu rõ hiện tại và dự báo tương lai của sự phát triển.

+ Phê phán những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.


 

9


 

 

 

 1. Nhiệm vụ
 • Làm rõ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
 • Tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo cách mạng của Đảng.
 • Tổng kết lịch sử Đảng.
 • Làm rõ vai trò, sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng.
 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP
 1. Quán triệt phương pháp luận sử học
 • Dựa trên phương pháp luận khoa học Mác xít, đặc biệt là Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
 • Dựa trên những luận điểm, tư tưởng khoa học và cách mạng của Hồ Chí Minh.
 1. Các phương pháp cụ thể
 • Phương pháp lịch sử.
 • Phương pháp logic.
 • Các phương pháp khác.
 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, Ý NGHĨA
 1. Mục đích

Nắm vững hệ thống những vấn đề cơ bản của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:

 • Bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Sự lãnh đạo cách mạng của Đảng giai đoạn 1930 - 1945 và ý nghĩa thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám; hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1945 - 1975 và ý nghĩa lịch sử của nó; sự phát triển đường lối lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH từ năm 1975 đến nay, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng.


 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất