Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
4.5
887
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
14.000₫
Thành tiền 14.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2015
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
20,5 x 24 cm
Số trang:
160
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-60-2071-4

Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp... phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh”.

Chiến lược đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn vì thế phải tiến hành đồng bộ các yếu tố nhanh và bền vững vừa đưa nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp lên một trình độ mới bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, vừa phải phù hợp với từng vùng sinh thái, không chạy theo tốc độ tăng trưởng nhanh bằng mọi giá, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường xã hội và duy trì sự phát triển nhanh, đều trong một thời gian dài.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất