Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
218 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 10.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 72.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

Tác giả

TS. Đinh Văn Khiển (CB) Ths. Hoàng Văn Giang; Ths. Vũ Thị Kim Dung; Ths. Nguyễn Thị Nha Trang; Ths. Nguyễn Như Phiên

4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
218 Lượt xem
Ebook: 10.800đ/tháng Thuê
Sách giấy: 72.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 120 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3232-0
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phân tích kinh tế - kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

 

Cùng với sự phát triển kinh tế, khối lượng đầu tư xây dựng hàng năm của nước ta tăng rất nhanh. Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng đòi hỏi phải tăng cường công tác phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó có dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải và sử dụng hợp lý các phương pháp đánh giá, so sánh lựa chọn các phương án kỹ thuật trong xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình ra quyết định khi lựa chọn phương án tốt nhất.

Trong những năm gần đây đã có tài liệu về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng trong đó có dự án đầu tư xây dựng giao thông vận tải được biên soạn. Các tài liệu về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng giao thông vận tải chủ yếu phục vụ cho hội thảo của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác lập, thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư đối với dự án; sách về đánh giá, so sánh các phương án kỹ thuật trong xây dựng chủ yếu trình bày được lồng ghép và tản mạn, chưa trình bày ở dạng sách chuyên khảo phục vụ người sử dụng thuận lợi và dễ dàng khi tham khảo sử dụng chúng.

Để khắc phục hạn chế này, cuốn sách “Phân tích kinh tế kỹ thuật trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông” được ra đời. Cuốn sách do TS. Đinh Văn Khiên là chủ biên và tập thể các giảng viên của bộ môn Kinh tế xây dựng, trường Đại học Xây dựng cùng tham gia biên soạn.

Sách được viết dựa trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn đang áp dụng rộng rãi ở Việt Nam có chú trọng đến các thông lệ quốc tế.

Cuốn sách được biên soạn với mục đích trước hết là phục vụ công tác đào tạo cho môn học “Kinh tế vận tải” tại trường Đại học Xây dựng, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác thẩm tra đánh giá tính khả thi của dự án cũng như các phương án kỹ thuật trong xây dựng công trình.

Sách được bố cục thành 2 phần và phân công cho những người biên soạn như sau:

Phần 1: Phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải.

Cơ sở lý luận về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông vận tải do TS Đinh Văn Khiên là chủ biên và biên soạn.

Chỉ dẫn về lập các chương mục của dự án đầu tư xây dựng do ThS. Hoàng Vân Giang biên soạn.

Phần 2: Các phương pháp chung đánh giá, so sánh các phương án kỹ thuật xây dựng do nhóm các tác giả biên soạn:

Phương pháp dùng một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong đó có chỉ tiêu dùng để phân tích đánh giá dự án đầu tư và hệ chỉ tiêu bổ sung để đánh giá, so sánh lựa chọn phương án do ThS. Vũ Thị Kim Dung biên soạn.

Phương pháp dùng chỉ  tiêu  tổng hợp  không đơn  vị  đo để  phân  tích  đánh  giá,  so  sánh  lựa  chọn  phương  án  do ThS. Nguyễn Thị Nha Trang biên soạn.

Phương pháp dùng chỉ tiêu giá trị - sử dụng và một số vấn đề kinh tế của chất lượng xây dựng trong đánh giá, so sánh lựa chọn phương án kỹ thuật xây dựng do ThS. Nguyễn Như Phiên biên soạn.

 

Mục lục ở đây

 

trang

Lời nói đầu

3

Phần 1. Phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

 

1. Cơ sở lý luận về phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng

 

công trình giao thông

5

1.1. Một số vấn đề chung

5

1.2. Những cơ sở lý luận chủ yếu trong phân tích đánh giá

 

dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

9

1.3. Phân tích đánh giá tài chính dự án đầu tư xây dựng

 

giao thông vận tải có mục đích kinh doanh

26

1.4. Phân tích đánh giá kinh tế dự án đầu tư xây dựng

 

giao thông vận tải

43

1.5. Phân tích đánh giá kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng giao thông theo các chỉ tiêu định tính kết hợp với chỉ tiêu định lượng đơn giản

 

54

1.6. Lựa chọn thời điểm hợp lý để đầu tư cho dự án giao thông

 

vận tải

56

2. Một số chỉ dẫn về lập các chương mục, bảng biểu của dự án

 

đầu tư xây dựng công trình giao thông

58

2.1. Chỉ dẫn về lập chương mục của dự án đầu tư xây dựng

58

2.2. Chỉ dẫn về lập bảng tính toán trong dự án đầu tư xây dựng

 

công trình giao thông vận tải

67

Phần 2. Các phương pháp chung đánh giá so sánh các phương án kỹ thuật xây dựng

 

1. Phương pháp dùng một vài chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

 

kết hợp với một hệ chỉ tiêu bổ sung, trong đó có phương pháp

 

phân tích đánh giá các dự án đầu tư

73

2. Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo

 

để xếp hạng phương án

76

2.1. Phương pháp cho điểm đơn giản

76

2.2. Phương pháp Pattern

78

2.3. Phương pháp dựa trên cách làm mất đơn vị đo

 

của các chỉ tiêu bằng so sánh cặp đôi các chỉ tiêu

84

2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp

 

không đơn vị đo

89

3. Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng

90

3.1. Ý tưởng và nội dung tính toán của phương pháp

90

3.2. Ưu nhược điểm của phương pháp

93

3.3. Phạm vi áp dụng thích hợp

93

4. Phương pháp toán học

95

5. Các trường hợp so sánh riêng rẽ theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp

96

5.1. Phương pháp đánh giá, so sánh các phương án công nghệ

 

trong xây dựng

96

5.2. Phương pháp đánh giá, so sánh các phương án vật liệu

 

và kết cấu xây dựng

104

6.  Một số vấn đề về kinh tế của chất lượng xây dựng trong

 

đánh giá so sánh lựa chọn phương án kỹ thuật xây dựng

105

6.1. Một số vấn đề kinh tế của chất lượng xây dựng

105

7. Mối quan hệ giữa chất lượng; chi phí và thời gian khi

 

lựa chọn giải pháp kỹ thuật xây dựng xét trên góc độ lợi ích

 

của nhà thầu

112

8. Hệ thống chỉ tiêu dùng để so sánh lựa chọn giải pháp kỹ thuật

 

xây dựng

113

8.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính kinh tế

113

8.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về công năng kỹ thuật

114

8.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về xã hội, môi trường, thẩm mỹ

114

9. Các đặc tính phản ánh “tính có thể so sánh được” khi so sánh

 

các phương án

115

Tài liệu tham khảo

116

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.