Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
216 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 32.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 218.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng

Tác giả

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng; Ths. Phạm Thị Thu Hiền, Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
216 Lượt xem
Ebook: 32.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 218.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 416 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3254-2
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng

 

Phân tích kinh tế - kỹ thuật là nội dung cần thiết và quan trọng trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng. Kết quả của phân tích là cơ sở để đề xuất và quyết định đầu tư dự án. Những phân tích về mặt kỹ thuật, mặt kinh tế vừa cần thiết và cũng là yêu cầu bắt buộc khi tiến hành soạn thảo dự án đầu tư xây dựng.

Trong nội dung phân tích kinh tế - kỹ thuật, phân tích kỹ thuật được tiến hành trước và là cơ sở để tiến hành phân tích kinh tế bao gồm phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội tiếp theo. Cả hai nội dung phân tích này đều phải dựa trên việc so sánh các lợi ích thu được và các khoản chi phí phải bỏ ra. Phân tích tài chính tập trung xem xét những lợi ích và chi phí tài chính do dự án đem lại và tập trung đối với chủ đầu tư. Phân tích kinh tế - xã hội xem xét các khoản lợi ích và chi phí trên phương diện nền kinh tế và xã hội. Do vậy trên cơ sở phân tích tài chính cần điều chỉnh các khoản lợi ích và chi phí làm cơ sở để tiến hành phân tích kinh tế - xã hội.

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng cũng bao hàm cả phân tích kinh tế - xã hội và phân tích tài chính, rất cần thiết đối với chủ đầu tư, nhà nước cũng như các định chế tài chính.

- Đối với chủ đầu tư: Phân tích kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng là căn cứ chủ yếu để cân nhắc, xem xét những lợi ích sẽ thu được so với những chi phí chi ra để quyết định triển khai đầu tư. Ngoài ra, mục tiêu của chủ đầu tư còn hướng tới lợi nhuận nên khả năng sinh lợi do dự án đem lại là thước đo chủ yếu và là động lực tiến hành đầu tư. Hai lý do này là cơ sở để thuyết phục các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận dự án và các định chế tài chính tài trợ cho dự án;

- Đối với nhà nước: Phân tích kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng là căn cứ quan trọng để quyết định cho phép đầu tư. Trên phương diện Nhà nước, quan điểm của quốc gia “Lợi ích kinh tế - xã hội do dự án đầu tư xây dựng đem lại” là căn cứ để xem xét, cho phép đầu tư xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng sẽ được chấp thuận khi dự án đó thực sự đóng góp cho nền kinh tế và xã hội, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Đối với các định chế tài chính: Phân tích kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng là căn cứ chủ yếu để chủ thể này đưa ra quyết định tài trợ vốn cho dự án. Dự án đầu tư xây dựng muốn được vay vốn cần phải chứng minh một cách chắc chắn dự án sẽ mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật cho các chủ thể tham gia, trong đó có định chế tài chính. Do vậy, phân tích tài chính là cơ sở để quyết định tài trợ vốn cho dự án. Dự án chỉ có khả năng trả nợ khi dự án đó được đánh giá là khả thi về tài chính, tức là đạt hiệu quả tài chính và có độ an toàn cao.

Tài liệu “Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng” này với tôn chỉ là tài liệu hướng dẫn thực tế cho phân tích đánh giá một dự án, nên các kỹ thuật được trình bày trong các chương, mục đã được thử nghiệm và ứng dụng tại Việt Nam thời gian gần nhất.

Nội dung phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng nhằm cung cấp cho các nhà kinh tế, cho bạn đọc quan tâm, cho các nhà nghiên cứu căn cứ khoa học, hệ thống các công cụ phân tích thực tiễn, dễ sử dụng, được viết trên nền tảng lý thuyết kinh tế. Các công cụ này kết hợp phân tích các yếu tố kỹ thuật và phân tích kinh tế bao gồm cả kinh tế - xã hội, tài chính và ngân sách. Cho phép các nhà kinh tế, hoạch định chính sách, nhìn nhận các dự án đầu tư xây dựng trên quan điểm của xã hội và của các đối tượng liên quan chính, nhất là các tổ chức thực hiện dự án và tổ chức ngân hàng, nhờ đó việc đánh giá kinh tế các dự án phong phú hơn và minh bạch hơn.

Cuốn tài liệu gồm 4 chương: (i) Những kiến thức cơ bản về phân tích kinh tế - kỹ thuật; (ii) Những khái niệm và nội dung phân tích cơ bản dự án đầu tư xây dựng; (iii) Phân tích các yếu tố kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng; (iv) Phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng.

 

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Lời nói đầu

3

Danh mục các từ viết tắt

5

CHƯƠNG 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH

 

KINH TẾ - KỸ THUẬT

7

1.1. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, ĐẶC ĐIỂM CỦA

 

PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT

7

1.1.1. Khái niệm và các khâu cơ bản của phân tích kinh tế - kỹ thuật

7

1.1.2. Ý nghĩa, vai trò của phân tích kinh tế - kỹ thuật 

18

1.1.3. Đặc điểm của phân tích kinh tế - kỹ thuật trong cơ chế thị trường

20

1.2. PHÂN LOẠI PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT 

24

1.3. QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT

26

1.3.1. Những quan điểm cần quán triệt khi phân tích kinh tế - kỹ thuật 

26

1.3.2. Các phương pháp cơ bản phân tích kinh tế - kỹ thuật 

28

1.3.3. Kỹ thuật phân tích dòng tiền

46

1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH KINH TẾ - KỸ THUẬT 

56

CHƯƠNG 2. NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN

 

PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

60

2.1. KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD

60

2.1.1. Khái niệm phân tích dự án đầu tư xây dựng

60

2.1.2. Nguyên tắc phân tích dự án đầu tư xây dựng

60

2.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

62

2.2.1. Phân tích hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư xây dựng

62

2.2.2. Phân tích ảnh hưởng của dự án đầu tư xây dựng đối với xã hội

67

2.2.3. Phân tích ảnh hưởng của dự án đối với môi trường 

71

2.2.4. Phân tích các yếu tố về sản phẩm và thị trường sản phẩm của DA ĐTXD

72

2.3. CƠ SỞ KHOA HỌC PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN

76

2.3.1. Cơ sở khoa học phân tích đánh giá các phương án ứng dụng KH - CN

76

2.3.2. Phương pháp phân tích kinh tế - kỹ thuật lựa chọn trình độ hiện đại hợp lý các tài sản cố định sử dụng trong công nghệ xây dựng

 

85

2.3.3. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế khi đầu tư kỹ thuật mới

88

2.4. CHỈ DẪN TÍNH TOÁN MỘT SỐ CHỈ TIÊU XUẤT PHÁT

 

ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 

91

2.4.1. Các chỉ tiêu xác định ảnh hưởng của dự án đối với nền kinh tế quốc dân

91

2.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế

105

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT

 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

112

3.1. CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

112

3.1.1. Khái niệm và vị trí nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật của dự án ĐTXD

112

3.1.2. Nội dung phân tích các yếu tố kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng 

114

3.1.3. Vai trò của nghiên cứu phân tích các yếu tố kỹ thuật của dự án ĐTXD 

114

3.2. NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT LIÊN QUAN

 

ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

115

3.2.1. Nội dung cơ bản nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật của dự án ĐTXD 

115

3.2.2. Nội dung cụ thể phân tích các yếu tố kỹ thuật của dự án ĐTXD

117

3.3. PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

155

3.3.1. Phương pháp phân tích, lựa chọn các phương án công nghệ

 

của dự án đầu tư xây dựng

155

3.3.2. Phương pháp phân tích, lựa chọn trình độ hiện đại, hợp lý các giải pháp của dự án đầu tư xây dựng

155

3.4. PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC SỬ DỤNG CHO DỰ ÁN

 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

158

3.4.1. Nguồn lực và nhiệm vụ phân tích nguồn lực của dự án đầu tư xây dựng

158

3.4.2. Phân tích nguồn nhân lực của dự án đầu tư xây dựng

160

3.4.3. Phân tích nguồn lực vật tư - kỹ thuật sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng 

177

3.4.4. Phân tích nguồn lực máy móc - thiết bị sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng

208

3.4.5. Phân tích nguồn lực vô hình của dự án đầu tư xây dựng

268

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

299

4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHI PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN

 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

299

4.1.1. Khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

299

4.1.2. Quan điểm phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng

302

4.1.3. Giá trị của tiền tệ theo thời gian và dòng tiền

302

4.1.4. Đặc điểm của phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng 

321

4.1.5. Giá và điều chỉnh giá trong phân tích kinh tế dự án đầu tư xây dựng

323

4.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

325

4.2.1. Khái niệm, mục đích, mục tiêu, yêu cầu, tác dụng và các trường hợp

 

phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng

326

4.2.2. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng

330

4.2.3. Chi phí, thu nhập, giá trị thời gian của tiền trong phân tích tài chính

 

dự án đầu tư xây dựng

342

4.2.4. Xác định suất chiết khấu, tỷ suất tính toán và thời điểm tính toán

 

trong phân tích tài chính của dự án đầu tư xây dựng

354

4.2.5. Phương pháp phân tích hiệu quả tài chính

360

4.2.6. Phân tích đánh giá độ an toàn tài chính 

375

4.2.7. Lập bảng thông báo cơ bản và các báo cáo tài chính dự kiến năm/quý cho dự án đầu tư xây dựng

383

4.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

391

4.3.1. Khái niệm, mục đích, mục tiêu và ý nghĩa tác dụng của phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng

392

4.3.2. Lợi ích và chỉ tiêu đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

394

4.3.3. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng

401

4.3.4. Phân biệt nội dung phân tích tài chính và phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư xây dựng

407

TÀI LIỆU THAM KHẢO

412

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.