Những nội dung cơ bản của môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Những nội dung cơ bản của môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
(Phục vụ đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)
4.5
10
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
0₫
Thành tiền 0₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2024
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
192
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-7914-1

          Môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào giảng dạy ở bậc đại học bắt đầu từ khóa học 2019-2020, thay thế cho môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản, theo Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2014, “Về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và Công văn số 3056/ BGDĐT- GDĐH năm 2019, “Về hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị”. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học đòi hỏi tư duy tổng quát, nội dung kiến thức trải rộng, xuyên suốt quá trình hình thành, phát triển, lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng của Đảng. So với môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (03 tín chỉ), môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có lượng kiến thức trải rộng hơn, nhưng thời lượng học trên lớp ít hơn một tín chỉ (02 tín chỉ), buộc sinh viên phải tăng cường độ tự học và nghiên cứu.

            Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách: “Những nội dung cơ bản môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.  Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), với một cấu trúc ngắn gọn hơn và có mở rộng một số nội dung nhất định để người đọc dễ nắm bắt được vấn đề môn học

          Cuốn sách gồm 5 chương nội dung: Chương Nhập môn, giới thiệu về môn học; Chương 1 và chương 2, trình bày về sự ra đời của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng về cách mạng dân tộc dân chủ, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước từ năm 1930 đến năm1975; Chương 3 và chương 4, trình bày về Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 - nay) và tổng kết 90 năm quá trình lãnh đạo của Đảng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất