Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
114 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 9.450đ/tháng Thuê
Sách giấy: 63.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
114 Lượt xem
Ebook: 9.450đ/tháng Thuê
Sách giấy: 63.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 142 trang
  • Khổ sách:
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3843-8
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật công bố Luật kiến trúc được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Sắc lệnh về việc công bố Luật

3

 

LUẬT KIẾN TRÚC

5

 

Chương I: Những quy định chung

5

 

Chương II: Quản lý kiến trúc

11

 

Chương III: Hành nghề kiến trúc

22

 

Mục 1: Quy định chung về hành nghề kiến trúc

22

 

Mục 2: Hành nghề kiến trúc của cá nhân

26

 

Mục 3: Hành nghề kiến trúc của tổ chức

34

 

Chương IV: Quản lý nhà nước về kiến trúc

37

 

Chương V: Điều khoản thi hành

41

 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU

   

CỦA LUẬT KIẾN TRÚC

47

 

Chương I: Quy định chung

47

 

Chương II: Quy định về quản lý kiến trúc

48

 

Mục 1: Công trình kiến trúc có giá trị

48

 

Mục 2: Quy chế quản lý kiến trúc

52

 

Mục 3: Thi tuyển phương án kiến trúc

63

 

Chương III: Quy định về hành nghề kiến trúc

70

 

Mục 1: Quy tắc ứng xử nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục

70

 

Mục 2: Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc,

   

hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi,

   

cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

73

 

Mục 3: Hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam

81

 

Chương IV: Điều khoản thi hành

83

 

Phụ lục I: Bảng tính điểm đánh giá công trình kiến trúc có giá trị

85

 

Phụ lục II: Mẫu hướng dẫn lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

87

 

Mục 1: Mẫu hướng dẫn lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị

87

 

Mục 2: Nội dung quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

99

 

Phụ lục III

105

 

Mẫu số 01: Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

106

 
 
 
 

Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

108

 

Mẫu số 03: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

111

 
   

Mẫu số 04: Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

113

 

116

 

Mẫu số 05: Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

   

Phụ lục IV: Danh mục trang bị cơ sở vật chất yêu cầu đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

   

118

 
   

Phụ lục V: Chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc

120

 
   

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

123

 
   

Chương I: Quy định chung

123

 

Chương II: Nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc

125

 

Chương III: Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

132

 

Chương IV: Tổ chức thực hiện

133

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.