Giáo trình kinh tế xây dựng
4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
285 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 30.000đ/tháng Thuê
Sách giấy: 200.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả

PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
285 Lượt xem
Ebook: 30.000đ/tháng Thuê
Sách giấy: 200.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 390 trang
  • Khổ sách: 19x27
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2766-1
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình kinh tế xây dựng

Khoa học kinh tế xây dựng nghiên cứu những hiện tượng, những mặt thống nhất, mặt mâu thuẫn kinh tế trong quá trình phát triển, trong mối quan hệ và sự liên quan giữa chúng với môi trường xung quanh.

Kinh tế xây dựng bao gồm nhiều nội dung phong phú về lý luận và thực tiễn, nghiên cứu những vấn đề cụ thể của hoạt động xây dựng với mục tiêu xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, thời gian xây dựng ngắn, hao phí lao động ít và giá thành hạ. Nhằm thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nói chung và công nghiệp hóa ngành xây dựng nói riêng, mà trước mắt lấy công nghiệp hóa và hiện đại hóa làm trung tâm. Cụ thể:

- Nghiên cứu những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, vận động theo cơ chế thị trường; qua đó nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng hợp lý đạt hiệu quả cao;

- Nghiên cứu những phương hướng cơ bản của tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng, đồng thời nghiên cứu cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng nhằm đánh giá, so sánh và lựa chọn phương án kỹ thuật, các dự án đầu tư cũng như các giải pháp thiết kế tốt nhất;

- Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tổ chức lao động và tiền lương của doanh nghiệp xây dựng;

- Nghiên cứu phương pháp xác định, phương pháp quản lý chi phí xây dựng và các biện pháp quản lý vốn tối ưu với chi phí hợp lý;

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hợp lý tiên tiến để chúng trở thành công cụ kinh tế và cơ sở phục vụ xác định hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất xây dựng.

Môn học Kinh tế xây dựng nhằm trang bị cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về kinh tế trong ngành xây dựng để bạn đọc hiểu và vận dụng được khía cạnh kinh tế trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Giáo trình Kinh tế xây dựng được xuất bản lần đầu tiên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1974, lần thứ hai năm 1994, lần thứ ba năm 2007 và đến nay khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến kinh tế xây dựng đã được ban hành, đồng thời định mức, đơn giá, một số vấn đề quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chi phí xây dựng và các phương pháp xác định chi phí xây dựng... thay đổi. Để phục vụ cho việc nghiên cứu chuyên sâu về Kinh tế xây dựng, cuốn sách được biên soạn lại để phản ánh kịp thời những thay đổi nêu trên, bổ sung những kiến thức mới được chắt lọc từ các giáo trình kinh tế xây dựng của các nước tiên tiến vào nội dung của tài liệu và những kinh nghiệm được rút ra từ các lần biên soạn trước.

Giáo trình này là tài liệu bắt buộc đối với sinh viên ngành kinh tế xây dựng, đồng thời là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, cập nhật những nội dung mới về kinh tế trong xây dựng đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh và độc giả quan tâm đến kinh tế xây dựng.

Mục lục ở đây

 

                                                                                                

Trang

 

Lời nói đầu

3

 

Danh mục từ viết tắt

5

 

Danh mục tiếng anh viết tắt - Giải thích về ngữ

6

 

Chương mở đầu. Khái niệm, đối tượng & phương pháp nghiên cứu kinh tế 

xây dựng

   
   

I. Khái niệm về kinh tế, kinh tế học và kinh tế xây dựng

7

 

II. Đối tượng nghiên cứu kinh tế xây dựng

14

 

III. Phương pháp nghiên cứu kinh tế xây dựng

14

 

Chương 1. Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

   

1.1. Ngành công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

16

 

1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm và sản xuất xây dựng

19

 

1.3. Một số đặc điểm về kinh tế thị trường trong xây dựng

23

 

Chương 2. Một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

   

2.1. Mục đích, mục tiêu, yêu cầu của quản lý đầu tư xây dựng

28

 

2.2. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng

30

 

2.3. Đầu tư và dự án đầu tư

31

 

2.4. Trình tự đầu tư xây dựng

38

 

Chương 3. Một số vấn đề kinh tế khi ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng

   
   

3.1. Những vấn đề chung về tiến bộ khoa học công nghệ

40

 

3.2. Một số đặc trưng của tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng

45

 

3.3. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư kỹ thuật mới

55

 

3.4. Phương pháp chung đánh giá các phương án ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng

59

 
 

3.5. Công nghiệp hóa xây dựng

63

 

Chương 4. Kinh tế trong thiết kế và thi công xây dựng

   

4.1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế xây dựng

68

 

4.2. Đánh giá các giải pháp thiết kế về mặt kinh tế

79

 

4.3. So sánh, đánh giá về mặt kinh tế các phương án kỹ thuật trong xây dựng

101

 

4.4. So sánh, đánh giá về mặt kinh tế các phương án tổ chức thi công

108

 

4.5. Các trường hợp so sánh, đánh giá riêng rẽ khác

125

 

Chương 5. Lao động và tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng

   

5.1. Tổ chức lao động trong doanh nghiệp xây dựng

130

 

5.2. Năng suất lao động trong xây dựng

139

 

5.3. Tiền lương trong xây dựng

150

 

Chương 6. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

   

6.1. Khái niệm chung về vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

172

 

6.2. Vốn cố định của doanh nghiệp xây dựng

176

 

6.3. Vốn lưu động của doanh nghiệp xây dựng

201

 

6.4. Nguồn vốn của doanh nghiệp xây dựng

208

 

6.5. Phương pháp phân phối vốn đầu tư xây dựng công trình

211

 

Chương 7. Giá, chi phí và lợi nhuận trong xây dựng

   

7.1. Giá xây dựng trong cơ chế thị trường

213

 

7.2. Giá, chi phí xây lắp của doanh nghiệp xây dựng

219

 

7.3. Phương pháp xác định chi phí xây dựng

233

 

7.4. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

253

 

7.5. Doanh thu và lợi nhuận trong kinh doanh xây dựng

259

 

Chương 8. Một số vấn đề kinh tế trong đấu thầu xây dựng

   

8.1. Lý luận cơ bản về đấu thầu xây dựng

270

 

8.2. Tổ chức đấu thầu xây lắp

272

 

8.3. Một số vấn đề kinh tế trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng

283

 

Chương 9. Đảm bảo vật tư - kỹ thuật trong doanh nghiệp xây dựng

   

9.1. Khái niệm và phân loại vật tư - kỹ thuật trong xây dựng

301

 

9.2. Tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật trong doanh nghiệp

303

 

9.3. Dự trữ vật tư - kỹ thuật trong doanh nghiệp

311

 

9.4. Áp dụng thuật toán trong cung ứng vật tư - kỹ thuật

333

 

Chương 10. Hạch toán sản xuất kinh doanh, quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp xây dựng

   
   

10.1. Những vấn đề cơ bản về hạch toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

   

336

 

10.2. Một số vấn đề quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp xây dựng

344

 

Chương 11. Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức và tổ chức quá trình xây lắp của doanh nghiệp xây dựng

   
   

11.1. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng

348

 

11.2. Một số vấn đề về tổ chức quá trình sản xuất xây lắp của doanh nghiệp xây dựng

   

376

 

Tài liệu tham khảo

387

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.