Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
90 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 19.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 128.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả

Đỗ Tất Lượng & nnk - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
90 Lượt xem
Ebook: 19.200đ/tháng Thuê
Sách giấy: 128.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 286 trang
  • Khổ sách: 19 x 27 cm
  • Năm xuất bản: 2013
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 2013-22
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

 

Chi phí vật liệu và kết cấu xây dựng chiếm tỷ trọng rất cao (khoảng 70- 80%) trong  tổng chi phí xây dựng của công trình xây dựng. Khối lượng đầu tư xây dựng càng tăng thì nhu cầu vật liệu, kết cấu xây dựng càng lớn. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm vật liệu và kết cấu xây dựng cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc nâng  cao cơ sở lý luận về  kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng là vấn đề rất cần thiết và có vai trò vô cùng quan trọng.

Hiện nay các tài liệu có liên quan trực tiếp đến các vấn đề  nêu trên còn rất ít và cũng chưa được hệ thống, đồng bộ. Để góp phần khắc phục tình trạng này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn “Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng”. Cuốn sách gồm 12 chương:

Chương 1: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 2: Đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 3: Phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 4: Sản phẩm vật liệu xây dựng và đánh giá hiệu quả của vật liệu, kết cấu xây dựng thay thế

Chương 5: Những vấn đề về kinh tế công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 6: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 7: Tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 8: Quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 9: Quản lý vốn sản xuất kinh  doanh của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 10: Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

Chương 11: Quản trị chất lượng và tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng

Chương 12: Giá thành sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng

Cuốn sách có mục đích trước hết là phục vụ công tác  đào tạo, đồng thời là tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và quản lý sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

 

Mục lục ở đây

   
 

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1: DOANH NGHIỆP VÀ HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP 

 

                   SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

5

1.1. Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp

5

1.2. Hình thành doanh nghiệp

11

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

30

Chương 2: ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ  TRONG

 

                   SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

31

2.1. Một số vấn đề về đầu tư và dự án đầu tư  trong sản xuất VLXD.

31

2.2. Đánh giá hiệu quả của đầu tư trong sản xuất VLXD

36

Câu hỏi ôn tập chương 2

69

Chương 3: PHÂN BỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

70

3.1. Phân bố hợp lý doanh nghiệp sản xuất VLXD

70

3.2. Các nguyên tắc phân bố sản xuất VLXD

74

3.3. Lựa chọn địa điểm phân bố (định vị) doanh nghiệp sản xuất VLXD.

76

3.5. Một số ví dụ

78

Câu hỏi ôn tập chương 3

81

Chương 4: SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU KẾT CẤU XÂY DỰNG THAY THẾ

 

                   (VLKCXDTT)

82

4.1. Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

82

4.2. Đánh giá hiệu quả của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế

88

4.3. Phương pháp so sánh hiệu quả của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế

 

        theo các giác độ lợi ích

93

Câu hỏi ôn tập chương 4

102

Chương 5: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ  CỦA CÔNG NGHỆ

 

                   SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

103

5.1. Khái niệm, vai trò của công nghệ và đổi mới công nghệ

103

5.2. Phương phướng đổi mới công nghệ trong sản xuất VLXD

104

5.3. Các chỉ tiêu đánh giá trình độ công nghệ trong sản xuất VLXD

106

5.4. Phương pháp lựa chọn giải pháp công nghệ.

108

5.5. Chuyển giao công nghệ trong sản xuất VLXD

111

5.6. Lựa chọn máy móc, thiết bị

112

Câu hỏi ôn tập chương 5

116

Chương 6: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP SXVLXD

117

6.1. Khái niệm và phân loại sản xuất trong doanh nghiệp.

117

6.2. Những vấn đề chung về kế hoạch hóa sản xuất kinh doanh (KHSX-KD)

120

6.3. Kế hoạch sản xuất sản phẩm (KHSX) của doanh nghiệp

125

Câu hỏi ôn tập chương 6

138

Chương 7:  TỔ CHỨC CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU

 

TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

139

7.1. Khái niệm và phân loại nguyên vật liệu (NVL)

139

7.2. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của công tác tổ chức

 

        cung ứng và sử dụng NVL

140

7.3. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu

141

7.4. Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất của doanh nghiệp

144

7.5. Tổ chức mua sắm và vận chuyển nguyên vật liệu

151

7.6. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu

151

7.7. Đánh giá sử dụng, phương hướng, biện pháp sử dụng hợp lý

 

                 và tiết kiệm NVL

155

7.8. Một số ví dụ

157

Câu hỏi ôn tập chương 7

159

Chương 8: QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

 

                   SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

160

8.1. Khái niệm, hân loại, ý nghĩa và nội dung của quản lý lao động

160

8.2. Lập kế hoạch nhân sự và lao động

162

8.3. Tuyển dụng lao động

165

8.4. Sử dụng lao động trong doanh nghiệp VLXD

168

8.5. Thù lao lao động trong doanh nghiệp sản xuất VLXD

180

8.6.  Đánh giá thành tích của người lao động

190

8.7. Đào tạo và bổ túc nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn cho người lao động

191

8.8. Bảo hộ lao động và kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

192

Câu hỏi ôn tập chương 8

194

Chương 9: QUẢN LÝ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA

 

                   DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

195

9.1. Khái niệm, vai trò và phân loại vốn sản xuất kinh doanh VLXD

195

9.2. Quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp sản xuất VLXD

197

9.3. Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp sản xuất VLXD

212

9.4. Một số ví dụ

218

Câu hỏi ôn tập chương 9

221

Chương 10: TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP

 

                      VẬT LIỆU XÂY DỰNG

222

10.1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp VLXD

222

10.2. Xác định cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp

226

10.3. Tổ chức sản xuất về không gian và thời gian

228

10.4. Tổ chức sản xuất dây chuyền

235

10.5. Một số phương pháp tổ chức sản xuất khác

241

Câu hỏi ôn tập chương 10

242

Chương 11: QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VLXD

243

11.1. Quản trị chất lượng sản phẩm VLXD

243

11.2. Quản trị tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng

250

Câu hỏi ôn tập chương 11

263

Chương 12: CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VLXD

264

12.1. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

 

                   sản xuất vật liệu xây dựng

264

12.2. Giá thành sản phẩm

267

12.3. Hiệu quả  sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp VLXD

277

Câu hỏi ôn tập chương 12

280

Tài liệu tham khảo

281

 

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.