Định mức vật tư trong xây dựng (QĐ 1784/BXD ngày 16-8-07 của Bộ Xây dựng)
4.5
1315
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 18.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
20.5 x 24 (cm)
Số trang:
208
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2014-dmvttxd1784
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5472-8

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 nảm 2003 của Chính phù qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định sô 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quán lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức vật tư trong xây dựng kèm theo vàn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên đến quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc lập định mức dự toán, quản lý vật tư, tính giá vật liệu xây dựng đến công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 cùa Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quàn lý chi phí xây dựng công trình.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất