Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng (QĐ 1169/QĐ -BXD ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
77 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 18.000đ/tháng Thuê
Sách giấy: 120.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng (QĐ 1169/QĐ -BXD ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
77 Lượt xem
Ebook: 18.000đ/tháng Thuê
Sách giấy: 120.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 162 trang
  • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
  • Năm xuất bản: 2018
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2490-5
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu và công trình xây dựng (QĐ 1169/QĐ -BXD ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng BXD)

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán thí nghiệm) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy & thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng (1 chỉ tiêu, 1 cấu kiện, v.v…) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định mức dự toán thí nghiệm đƣợc lập phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn thí nghiệm và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm xây dựng (Các vật liệu mới, máy và thiết bị thí nghiệm tiên tiến v.v...)

Mục lục ở đây

CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU 3
   
DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG  3
   
DA.02000 THÍ NGHIỆM CÁT  10
   
DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM, SỎI  15
DA.04000  THÍ  NGHIỆM  MÀI  MÒN  HÓA  CHẤT  CỦA  CỐT  LIỆU  
BÊ  TÔNG  (THÍ NGHIỆM SOUNDNESS)  21
DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KIỀM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT  22
DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ,   
CÁT  (PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA)  23
 DA.06000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC  
 VẬT LIỆU CÁT, ĐÁ, GẠCH  24
DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG  28
DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA 28
DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG   
TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 28
DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA 29
DA.11100 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NẶNG  31
DA.11200 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG ĐẦM LĂN  36
DA.12000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG 37
DA.13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG  39
DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG 42
DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG  43
DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỦA  44
DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG 48
DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT  49
DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN,   
 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN VÀĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ   
CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ  50
DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG 53
DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY 54
DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH 55
DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG  57
DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ  62
DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM  64
DA.26000 THÍ NGHIỆM NHỰA ĐƯỜNG POLIME  68
DA.27000 THÍ NGHIỆM MASTIC  69
DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA  70
DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG   
TRONG BÊ TÔNG NHỰA  72
DA.30000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA TÁI CHẾ 74
DA.31000 THÍ NGHIỆM TÍNH NĂNG CƠ LÝ MÀNG SƠN  75
DA.32000 THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN   
BÊ TÔNG, GỖ, THÉP VÀ TÔN  78
DA.33000 THÍ NGHIỆM ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH  79
DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT,   
CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI  80
DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MỐI HÀN   
THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN 81
DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÒN, THÉP DẸT, MỐI HÀN   
THÉP TRÒN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN 82
DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN  83
DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG   
CÓ MỐI HÀN 84
DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT  85
DA.40000 THÍ NGHIỆM KÉO CÁP DỰ ỨNG LỰC  86
DA.41000 THÍ NGHIỆM PHÁ HỦY BU LÔNG  87
DA.42000 THÍ NGHIỆM NHỔ BU LÔNG TẠI HIỆN TRƯỜNG  88
DA.43000 THÍ NGHIỆM CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG GỖ,   
BẰNG KIM LOẠI, BẰNG NHỰA  89
DA.44000 THÍ NGHIỆM ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GANG  90
DA.45000 THÍ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT  91
DA.46000 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH 94
DA.47000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO VÀ TẤM THẠCH CAO  95
DA.48000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN  97

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.