Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (BS) Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt (công bố kèm theo QĐ số 236/QĐ -BXD ngày 04/4/2017 của BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
84 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 6.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 44.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (BS) Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt (công bố kèm theo QĐ số 236/QĐ -BXD ngày 04/4/2017 của BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
84 Lượt xem
Ebook: 6.600đ/tháng Thuê
Sách giấy: 44.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 46 trang
  • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
  • Năm xuất bản: 2018
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2333-5
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (BS) Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt (công bố kèm theo QĐ số 236/QĐ -BXD ngày 04/4/2017 của BXD)

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (BS) Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt (công bố kèm theo QĐ số 236/QĐ -BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng).

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 đoạn ống bê tông, các mối nối và phụ kiện ống, l00m ống (thép) v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuấn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).

Mục lục ở đây

 

Mã hiệu

Nội dung công việc

Trang

1

2

3

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5

 

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE

10

BB.50000

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

11

BB.51000

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt đoạn ống dài 6m

11

BB.51110

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 110mm

11

BB.51120

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 125mm

11

BB.51130

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm

12

BB.51140

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 160mm

12

BB.51150

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 180mm

12

BB.51160

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 200mm

13

BB.51170

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 225mm

13

BB.51180

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 250mm

13

BB.51190

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 280mm

14

BB.51210

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 315mm

14

BB.51220

Lắp dặt ống nhựa HDPE đường kính 355mm

15

BB.51230

Lắp đặt ống nhụa HDPE đường kính 400mm

15

BB.51240

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 450mm

16

BB.51250

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 500mm

16

BB.51260

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 560mm

17

BB.51270

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 630 mm

17

BB.51280

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 710mm

18

BB.51290

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 810mm

18

BB.51310

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 900mm

19

BB.51320

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 1000mm

19

BB.51330

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 1200mm

20

BB.52000

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

21

BB.52110

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 110mm

21

BB.52120

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 125mm

21

BB.52130

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 140mm

22

BB.52140

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 160mm

22

BB.52150

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 180mm

22

BB.52160

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 200mm

23

BB.52170

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 225mm

23

BB.52180

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 250mm

23

BB.52190

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 280mm

24

BB.52210

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 315mm

24

BB.52220

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 355mm

25

BB.52230

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 400mm

25

BB.52240

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 450mm

26

BB.52250

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 500mm

26

BB.52260

Lấp đặt cút nhựa HDPE đường kính 560mm

27

BB.52270

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 630mm

27

BB.52280

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 710mm

28

BB.52290

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 800mm

28

BB.52310

Lap đặt cút nhựa HDPE đường kính 900mm

29

BB.52320

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1000mm

29

BB.52330

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1200mm

30

BB.53000

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE

31

BB.53110

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 110mm

31

BB.53120

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125mm

31

BB.53130

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 140mm

32

BB.53140

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 160mm

32

BB.53150

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 180mm

33

BB.53160

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200mm

33

BB.53170

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 225mm

34

BB.53180

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 250mm

34

BB.53190

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 280mm

35

BB.53210

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 315mm

35

BB.53220

Hàn nối bích nhựa HDPE dường kính 355mm

36

BB.53230

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 400mm

36

BB.53240

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 450mm

37

BB.53250

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 500mm

37

BB.53260

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 560mm

38

BB.53270

Hàn nổi bích nhụa HDPE đường kính 630mm

38

BB.53280

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 710mm

39

BB.53290

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 800mm

39

BB.53310

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 900mm

40

BB.53320

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1000mm

40

BB.53330

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1200mm

41

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.