Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
28 Lượt mua
913 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 20.550đ/tháng Thuê
Sách giấy: 137.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
28 Lượt mua
913 Lượt xem
Ebook: 20.550đ/tháng Thuê
Sách giấy: 137.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • ISBN Điện tử 978-604-82-3491-1
 • Số trang: 186 trang
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Năm xuất bản: 2020
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Loại sách: Sách giấy; Ebook
 • ISBN: 978-604-82-3086-9
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

 1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
 2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đề cập nhật giá gói thầu xây dựng.

 1. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Mục lục

 

Mã hiệu

 

Nội dung

Trang

 

Phần 1: Thuyết minh áp dụng Định mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

1

 

Phần 2: Định mức mức dự toán Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

CHƯƠNG I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH Bộ PHẬN, KÉT CẤU CÔNG TRÌNH

7

SA. 10000

Công tác phá dỡ các bộ phận, kết cấu công trình xây dựng

8

SA.20000

Công tác tháo dỡ các bộ phận, kết cấu công trình

13

SA.30000

Công tác đục, khoan tạo lỗ, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu công trình xây dựng

19

SA.40000

Công tác làm sạch các kết cấu công trình xây dựng

29

SA.50000

Các công tác phá dỡ, tháo dỡ kết cấu khác

30

 

CHƯƠNG II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

31

SB. 10000

Công tác sửa chữa, các kết cấu xây đá

31

SB.20000

Công tác sửa chữa các kết cấu xây gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt khí không chưng áp

36

SB.30000

Công tác sửa chữa, các kết cấu xây gạch khác

54

SB.40000

Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông

74

SB.50000

Công tác gia cố kết cấu thép

86

SB.60000

Công tác trát, láng, ốp, lát

91

SB.70000

Công tác làm mái, trần, làm mộc trang trí thông dụng

105

SB.80000

Công tác quét vôi, nước xi măng, dung dịch chống thấm, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh véc ni kết cấu gỗ và một số công tác khác

111

SB.91000

SB.94000

Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện, phế thải

132

 

CHƯƠNG III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

135

SE. 10000

Công tác sửa chữa công trình đường giao thông trong đô thị

135

SE.20000

Công tác sửa chữa công trình càu đường bộ trong đô thị

147

SE.30000

Công tác sửa chữa hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị

151

SE.40000

Công tác sửa chữa đường sắt

165

 

 

 

Mã hiệu

 

Nội dung

Trang

 

CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC BẢO DƯỠ NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ

173

SF. 10000

Bảo dưỡng công trình đường trong đô thị

173

SF.20000

Bảo dưỡng công trình cầu đường bộ trong đô thị

177

SF.30000

Công tác bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và đèn tín hiệu giao thông trong đô thị

181

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.