Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
338 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 27.450đ/tháng Thuê
Sách giấy: 183.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)

Tác giả

PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
338 Lượt xem
Ebook: 27.450đ/tháng Thuê
Sách giấy: 183.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 346 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3023-4
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)

Định giá trong xây dựng là công việc chuyên sâu về xác định giá trong các hoạt động đầu tư xây dựng. Nội dung cuốn tài liệu "Định giá xây dựng theo   cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)" đề cập tới: Các khái niệm giá xây dựng công trình; đặc điểm của thị trường xây dựng, sản phẩm xây dựng tác động đến giá xây dựng; hướng dẫn cụ thể các nội dung thuộc về giá xây dựng và các dữ liệu hình thành giá xây dựng; vai trò của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn  và nhà thầu xây dựng trong định giá xây  dựng...

Tài liệu "Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)" giúp người đọc thực hiện được các công việc cụ thể như: Lập, thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng; xác định được suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng; xác định giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công; xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh, dự toán gói thầu xây dựng, dự toán chi phí xây dựng; xác định được giá dự thầu và các đề xuất tài chính trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu; xác định các loại giá trong hợp đồng xây dựng; thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, người đọc còn biết cách kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, biết quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình; biết xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng; biết xác định hiệu quả đầu tư của dự án cũng như các công việc khác liên quan đến định giá xây dựng.

Cuốn tài liệu này được nhóm tác giả biên soạn dựa trên quan điểm đổi mới quản lý định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Nội dung và số liệu viện dẫn theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (14/8/2019) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Lời nói đầu

3

 

Danh mục từ viết tắt

5

 

Chương 1: Tổng quan về công tác định giá xây dựng

   

1.1. Khái niệm về định giá, thẩm định giá và định giá xây dựng

7

 

1.1.1. Khái niệm về định giá

7

 

1.1.2. Khái niệm về thẩm định giá

8

 

1.1.3. Khái niệm về định giá xây dựng

10

 

1.2. Những đặc điểm của thị trường xây dựng, sản phẩm xây dựng và công nghệ xây dựng tác động đến công tác định giá xây dựng

11

 
 

1.2.1. Đặc điểm của thị trường xây dựng tác động đến công tác

định giá xây dựng

11

 
 

1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng tác động đến công tác

định giá xây dựng

16

 
 

1.2.3. Những đặc điểm của công nghệ xây dựng tác động đến

 công tác định giá xây dựng

18

 
 

1.3. Nội dung, nhiệm vụ định giá xây dựng

20

 

1.3.1. Nội dung nghiệp vụ định giá xây dựng

20

 

1.3.2. Nội dung, nhiệm vụ của công tác định giá xây dựng

22

 

1.3.3. Chế độ hành nghề định giá xây dựng, tư vấn quản lý chi phí

23

 

1.4. Nội dung cơ bản của giá xây dựng và các dữ liệu hình thành giá xây dựng

27

 

1.4.1. Nội dung cơ bản của giá xây dựng

27

 

1.4.2. Các dữ liệu chủ yếu hình thành giá xây dựng

29

 

1.5. Mối quan hệ giữa giá xây dựng với độ dài thời gian  xây dựng

29

 

1.5.1. Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng

29

 

1.5.2. Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

30

 

1.5.3. Mối quan hệ giữa độ dài thời gian với công tác định giá xây dựng

32

 

1.6. Quản lý công tác định giá xây dựng

33

 

1.6.1. Bộ Xây dựng

33

 

1.6.2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

33

 

1.6.3. Chủ đầu tư

34

 

1.7. Vai trò của các chủ thể trong định giá xây dựng

34

 

1.7.1. Vai trò của chủ đầu tư

34

 

1.7.2. Vai trò của tổ chức tư vấn

36

 

1.7.3. Vai trò của nhà thầu xây dựng

36

 

Chương 2:  Định giá xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư

   

2.1. Nội dung, phương pháp xác định, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh

tổng mức đầu tư của dự án

38

 
 

2.1.1. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng

38

 

2.1.2. Phương pháp xác định tổng mức và sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

43

 

2.1.3. Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt tổng mức ĐTXD

50

 

2.1.4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

54

 

2.2. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư

57

 

2.2.1. Một số vấn đề chung về suất vốn đầu tư xây dựng

57

 

2.2.2. Phân loại, công bố và hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng

công trình

59

 
 

2.2.3. Phương pháp và các bước xác định suất vốn đầu tư

62

 

2.3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

68

 

2.3.1. Khái niệm, tầm quan trọng của chỉ số giá xây dựng

68

 

2.3.2. Phân loại chỉ số giá xây dựng

70

 

2.3.3. Quy định chung xác định chỉ số giá xây dựng

71

 

2.3.4. Phương pháp xác định, quản lý và ban hành chỉ số giá xây dựng

73

 

Chương 3: Định giá xây dựng khi xác định định mức,  giá xây dựng

công trình

   

3.1. Phương pháp xây dựng (lập) định mức xây dựng

79

 

3.1.1. Hệ thống định mức xây dựng

79

 

3.1.2. Phương pháp lập định mức xây dựng

80

 

3.1.3. Quản lý định mức xây dựng công trình

83

 

3.2. Phương pháp xác định giá xây dựng công trình

84

 

3.2.1. Nội dung giá xây dựng công trình

84

 

3.2.2. Phương pháp xác định giá xây dựng công trình

86

 

3.2.3. Quản lý giá xây dựng công trình

90

 

3.3. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

92

 

3.3.1. Quy định chung về xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

92

 

3.3.2. Nội dung chi phí trong giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

93

 

3.3.3. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

95

 

3.3.4. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng

105

 

3.4. Phương pháp xác định dự toán xây dựng

110

 

3.4.1. Nội dung dự toán xây dựng

111

 

3.4.2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng

117

 

3.4.3. Điều chỉnh dự toán xây dựng

126

 

3.4.4. Dự toán gói thầu xây dựng

132

 

3.4.5. Thẩm quyền xác định, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng

135

 
 

3.5. Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng

135

 

3.5.1. Phương pháp xác định theo khối lượng và giá xây dựng công trình

136

 

3.5.2. Phương pháp xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và bảng giá tương ứng

137

 
 

3.5.3. Xác định các chi phí liên quan

138

 

Chương 4: Định giá xây dựng thông qua kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng

   
   

4.1. Khái niệm và sự cần thiết của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng

công trình

140

 
 

4.1.1. Khái niệm về kiểm soát chi phí

140

 

4.1.2. Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí

140

 

4.2. Mục đích, yêu cầu và điều kiện của việc kiểm soát chi phí

141

 

4.2.1. Mục đích của việc kiểm soát chi phí

141

 

4.2.2. Yêu cầu của việc kiểm soát chi phí

141

 

4.2.3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí

141

 

4.3. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

142

 

4.3.1. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng công trình

142

 

4.3.2. Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình

146

 

4.4. Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

148

 

4.4.1. Phương pháp khống chế giá thành dự án theo truyền thống

148

 

4.4.2. Phương pháp giá trị thu được

150

 

4.5. Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

151

 

4.5.1. Tổ chức thực hiện việc kiểm soát chi phí

151

 

4.5.2. Các hình thức tổ chức thực hiện việc kiểm soát chi phí

152

 

4.5.3. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư, người quản lý chi phí khi thực hiện kiểm soát chi phí

153

 
 

4.5.4. Chi phí cho việc thực hiện kiểm soát chi phí

155

 

Chương 5: Định giá xây dựng giai đoạn lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

   
   

5.1. Những quy định chủ yếu liên quan đến giá khi lựa chọn nhà thầu trong

hoạt động xây dựng

156

 
 

5.1.1. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

156

 

5.1.2. Trách nhiệm, phân cấp, thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu

157

 

5.1.3. Quy trình lựa chọn nhà thầu và các hình thức giá

158

 

5.2. Lập kế hoạch đấu thầu và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

159

 

5.2.1. Nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

159

 

5.2.2. Nội dung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

159

 

5.2.3. Trình - thẩm định - phê duyệt kế hoạch đấu thầu

160

 

5.2.4. Nội dung kế hoạch và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu

161

 

5.3. Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu

167

 

5.3.1. Các căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, giá dự thầu

167

 

5.3.2. Nội dung đề xuất tài chính và giá dự thầu đỏi với gói thầu tư vấn

168

 

5.3.3. Nội dung đề xuất tài chính và giá dự thầu đối với gói thầu xây lắp

168

 

5.4. Đánh giá đề xuất tài chính và giá hồ sơ dự thầu

168

 

5.4.1. Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu

168

 

5.4.2. Đánh giá hồ sơ dự thầu

170

 

5.4.3. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

172

 

Chương 6: Định giá xây dựng liên quan đến hợp đồng trong hoạt động

xây dựng

   
 

6.1. Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động  xây dựng

175

 

6.1.1. Khái niệm

175

 

6.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

175

 

6.1.3. Mối quan hệ giữa các phần trong hồ sơ hợp đồng xây dựng

175

 

6.2. Các loại hợp đồng, nội dung chủ yếu và nguyên tắc ký hợp đồng trong

hoạt động xây dựng

176

 
 

6.2.1. Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

176

 

6.2.2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng trong hoạt động xây dựng

179

 

6.2.3. Nguyên tắc xây dựng, ký kết

   

và thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng

179

 

6.3. Định giá trong hợp đồng xây dựng

180

 

6.3.1. Khái niệm về giá hợp đồng xây dựng

180

 

6.3.2. Các hình thức giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng

181

 

6.3.3. Cơ sở xác định giá hợp đồng xây dựng

182

 

6.4. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

183

 

6.4.1. Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

183

 

6.4.2. Các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng

183

 

6.4.3. Quy định về việc điều chỉnh giá đối với từng loại hợp đồng cụ thể

185

 

6.4.4. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

187

 

6.5. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

188

 

6.5.1. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

188

 

6.5.2. Thanh toán hợp đồng xây dựng

190

 

6.5.3. Quyết toán hợp đồng xây dựng

191

 

6.5.4. Thanh lý hợp đồng xây dựng

192

 

6.6. Tạm ứng và thu hồi vốn đầu tư tạm ứng

192

 

6.6.1. Nguyên tắc tạm ứng vốn

193

 

6.6.2. Hồ sơ tạm ứng vốn

193

 

6.6.3. Mức vốn tạm ứng

193

 

6.6.4. Bảo lãnh tạm ứng vốn

195

 

6.6.5. Thu hồi vốn tạm ứng

195

 

Chương 7: Định giá xây dựng khi thanh toán,  quyết toán vốn đầu tư

xây dựng công trình

   
   

7.1. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

197

 

7.1.1. Các yêu cầu cơ bản, các nguyên tắc

   

và điều kiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

197

 

7.1.2. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

199

 
 

7.2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

207

 

7.2.1. Các yêu cầu cơ bản trong quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

207

 

7.2.2. Nội dung, hồ sơ, thẩm quyền thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư

xây dựng công trình

209

 
 

7.2.3. Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

213

 

7.2.4. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

214

 

7.2.5. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

224

 

7.2.6. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán

225

 

7.3. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình

229

 

7.3.1. Căn cứ và nguyên tắc quy đổi

229

 

7.3.2. Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

230

 
 

7.4. Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

231

 

7.4.1. Các yêu cầu chung

231

 

7.4.2. Các quy định cụ thể về xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

231

 
 

Phụ lục

233

 

Tài liệu tham khảo

337

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.