4.5 256 Đánh giá
3 Lượt mua
188 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 32.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 218.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Đấu thầu trong xây dựng

Tác giả

TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung; PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Phạm Thị Tuyết - ĐH Kiến trúc HN

4.5 256 Đánh giá
3 Lượt mua
188 Lượt xem
Ebook: 32.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 218.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 416 trang
  • Khổ sách: 17x24 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2817-0
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đấu thầu trong xây dựng

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đó là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình.

Trong nền kinh tế thị trường, người mua (chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng với chi phí thấp nhất. Mục tiêu của người bán là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Hiểu được chính xác, đầy đủ về nghiệp vụ đấu thầu trong điều kiện hiện nay, sẽ tạo cho các nhà quản lý nói chung, các chủ thể tham gia đấu thầu nói riêng: Những căn cứ, nền tảng pháp lý trong quá trình lựa chọn nhà thầu; thực hiện lành mạnh hóa các quan hệ xã hội trong lĩnh vựcsử dụng vốn, đất đai của nhà nước, đồng thời thu hút và tạo ra nhiều nguồn vốn.

Tài liệu đấu thầu trong xây dựng muốn gửi tới độc giả và những người quan tâm nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến đấu thầu và nghiệp vụ đấu thầu dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Những vấn đề chung về đấu thầu của dự án; Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quy trình lựa chọn nhà thầu; Chuẩn bị hồ sơ mời thầu; Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ; Đấu thầu điện tử; Hợp đồng trong đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu trong hoạt động xây dựng.

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Lời nói đầu

3

 

Các từ viết tắt

5

 

Chương 1. Những vấn đề chung về đấu thầu

   

1.1. Khái niệm về đấu thầu

7

 

1.2. Mục tiêu của pháp luật đấu thầu và trình tự tổ chức đấu thầu

37

 

1.3. Vai trò, tác dụng và nguyên tắc đấu thầu

39

 

1.4. Hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu của Việt Nam

46

 

1.5. Các quy định cơ bản của luật đấu thầu

52

 

Chương 2. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu trong xây dựng

   
   

2.1. Mục đích, yêu cầu khi lựa chọn nhà thầu

73

 

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu

77

 

2.3. Phương thức lựa chọn nhà thầu

89

 

Chương 3. Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư trong xây dựng

   

3.1. Dự án đầu tư xây dựng và sự cần thiết phải lập kế hoạch đấu thầu cho dự án đầu tư xây dựng

   

96

 

3.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng

100

 

3.3. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng

101

 

3.4. Nội dung gói thầu trong kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

102

 
 

3.5. Các bước lập kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

104

 

3.6. Trình - thẩm định - phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

110

 
 

3.7. Lập kế hoạch và xác định giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

111

 
 

3.8. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng

116

 

3.9. Quy trình thực hiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng

126

 

Chương 4. Quy trình lựa chọn nhà thầu trong xây dựng

   

4.1. Quy trình chung lựa chọn nhà thầu

139

 

4.2. Quy trình cụ thể lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, hạn chế

152

 
 

4.3. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu

162

 

4.4. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chào hàng cạnh tranh

165

 

4.5. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm trực tiếp

170

 

4.6. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với tự thực hiện

171

 

4.7. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

172

 
 

4.8. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu  có sự tham gia của

cộng đồng

173

 
 

Chương 5. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu trong xây dựng

   

5.1. Vai trò và yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu

177

 

5.2. Căn cứ, nhân sự và tổ chức chuẩn bị hồ sơ mời thầu

179

 

5.3. Chuẩn bị nội dung Hồ sơ mời thầu tư vấn

182

 

5.4. Chuẩn bị nội dung Hồ sơ mời thầu xây lắp

201

 

5.5. Chuẩn bị nội dung Hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa

211

 

Chương 6. Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ trong đấu thầu

xây dựng

   
   

6.1. Những nội dung liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu

218

 
 

6.2. Thời gian và quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu

225

 

6.3. Phương pháp đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất

229

 

6.4. Xét duyệt trúng thầu

234

 

6.5. Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu

235

 

Chương 7. Đấu thầu điện tử trong xây dựng

   

7.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của đấu thầu điện tử

253

 

7.2. Hệ thống đấu thầu điện tử

269

 

7.3. Quy trình đấu thầu điện tử

275

 

7.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu điện tử trong xây dựng

284

 
 

Chương 8. Hợp đồng trong đấu thầu xây dựng

   

8.1. Những khái niệm chung về hợp đồng trong đấu thầu xây dựng

287

 

8.2. Nội dung của hợp đồng xây dựng

298

 

8.3. Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

303

 
 

8.4. Điều chỉnh hợp hợp đồng xây dựng

315

 

8.5. Tạm dừng, chấm dứt, thưởng phạt, khiếu nại, tranh chấp hợp đồng xây dựng

325

 
 

8.6. Quản lý hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng xây dựng

331

 
 

Chương 9. Quản lý hoạt động đấu thầu trong xây dựng

   

9.1. Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu và quản lý nhà thầu

338

 
 

9.2. Trách nhiệm của các chủ thể trong lựa chọn nhà thầu

344

 

9.3. Phân cấp trách nhiệm trong quá trình lựa chọn nhà thầu

349

 

9.4. Thẩm định, phê duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu

353

 

9.5. Giải quyết kiến nghị và tranh chấp đấu thầu

361

 

9.6. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

362

 

9.7. Xử lý tình huống trong đấu thầu

364

 

9.8. Vai trò của các nhà tài trợ quốc tế trong quản lý hoạt động đấu thầu tại

Việt Nam

370

 
 

Phần phụ lục

   

Phụ lục 1. Gói thầu

396

 

Phụ lục 2. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu nhân sự

402

 
 

Phụ lục 3. Nội dung và những điều cần lưu ý khi đánh giá sơ bộ

406

 

Tài liệu tham khảo

409

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.