Bộ Định mức theo Thông tư 11, 12, 13/2021/TT-BXD
Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)
Định mức dự toán xây dựng công trình (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)
Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ ( Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phụ lục V kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Bộ Định mức theo Thông tư 11, 12, 13/2021/TT-BXD
4.5
11221
Lượt xem
38
Đã bán
STTTựa sáchLoại
1Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (Kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)Sách giấy
2Định mức dự toán xây dựng công trình (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
3Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngSách giấy
4Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
5Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
6Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
7Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)Sách giấy
8Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ ( Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
9Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
10Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phụ lục V kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)Sách giấy
Xem đầy đủ
Chọn sản phẩm
Thành tiền 1.418.400 đ 1.576.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Combo gồm 10 cuốn sách theo các thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/08/2021: 1. Thông tư 11/2021/TT-BXD quy định về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 2. Thông tư 12/2021/TT-BXD quy định về ban hành Định mức xây dựng. 3. Thông tư 13/2021/TT-BXD quy định về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất