📒 Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành

📒 Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành

📑📄 Luật Xây dựng năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật đã xác lập các quy định pháp luật để điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn của đất nước. Luật đã thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.


 

🧾📋 Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; cấp giấy phép, hợp đồng xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.Cụ thể: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 hợp nhất Luật Xây dựng; Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.


 

#sáchxâydựng #sachxaydung

#sáchkhoahọckỹthuật #sachkhoahockythuat

#nhàxuấtbảnxâydựng #nxbxaydung

-----------------------------------------------------

📎🖇Link mua sách: https://nxbxaydung.com.vn/luat-xay-dung-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-b10807.html

📞 Hotline: 0243 7265 180

📧 Email: banhang@nxbxaydung.com.vn

💻 Website: https://nxbxaydung.com.vn/

🔎 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq_lO7r8Uf4-DUWaPz0JGxg