📒 Luật quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành

📒 Luật quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành

📑📄 Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH30/2009/QH 12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Luật ra đời là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhà nước trong xây dựng và phát triển đô thị. Bảo đảm phát triển hệ thống các đô thị và từng đô thị bền vững, có bản sắc, văn minh, hiện đại, đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.


 

🧾📋 Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; thoát nước và xử lý nước thải; quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; quản lý cây xanh đô thị…Cụ thể: Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù…


 

#sáchxâydựng #sachxaydung

#sáchkhoahọckỹthuật #sachkhoahockythuat

#nhàxuấtbảnxâydựng #nxbxaydung

-----------------------------------------------------

📎🖇Link mua sách: https://nxbxaydung.com.vn/luat-quy-hoach-do-thi-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-b10800.html

📞 Hotline: 0243 7265 180

📧 Email: banhang@nxbxaydung.com.vn

💻 Website: https://nxbxaydung.com.vn/

🔎 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq_lO7r8Uf4-DUWaPz0JGxg