📒 Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

📒 Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

📑 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ


 

👉 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


 

✍️ Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế.


 

📄 Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

 

🧐 Người nộp thuế bao gồm:

Tố chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

Tố chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân nộp các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước;

Tố chức, cá nhân khấu trừ thuế.

Cơ quan quản lý thuế bao gồm:

Cơ quan thuế bao gồm Tống cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực;

Cơ quan hải quan bao gồm Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Kiếm tra sau thông quan, Chi cục Hải quan.

Công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan.

Cơ quan nhà nước, tố chức, cá nhân khác có liên quan.


 

#sáchxâydựng #sachxaydung

#sáchkhoahọckỹthuật #sachkhoahockythuat

#nhàxuấtbảnxâydựng #nxbxaydung

-----------------------------------------------------

📎🖇Link mua sách: https://nxbxaydung.com.vn/luat-quan-ly-thue-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-b10799.html

📞 Hotline: 0243 7265 180

📧 Email: banhang@nxbxaydung.com.vn

💻 Website: https://nxbxaydung.com.vn/

🔎 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq_lO7r8Uf4-DUWaPz0JGxg