📒 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành

📒 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành

📑📄 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi:


 

📋🧾 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.


 

👉👉 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;


 

✍✍ Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


 

🧐 Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


 

1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.


 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


 

#sáchxâydựng #sachxaydung

#sáchkhoahọckỹthuật #sachkhoahockythuat

#nhàxuấtbảnxâydựng #nxbxaydung

-----------------------------------------------------

📎🖇Link mua sách: https://nxbxaydung.com.vn/luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-b10796.html

📞 Hotline: 0243 7265 180

📧 Email: banhang@nxbxaydung.com.vn

💻 Website: https://nxbxaydung.com.vn/

🔎 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq_lO7r8Uf4-DUWaPz0JGxg