📒 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

📒 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

📄📄 Luật này quy định về việc thành lập, tố chức quản lý, tố chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cố phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.


 

🏬🏬 Doanh nghiệp, Cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tố chức quản lý, tố chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.


 

✍✍ Áp dụng Luật Doanh nghiệp và luật khác


 

Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tố chức quản lý, tố chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó.


 

#sáchxâydựng #sachxaydung

#sáchkhoahọckỹthuật #sachkhoahockythuat

#nhàxuấtbảnxâydựng #nxbxaydung

-----------------------------------------------------

📎🖇Link mua sách: https://nxbxaydung.com.vn/luat-doanh-nghiep-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh-b10806.html

📞 Hotline: 0243 7265 180

📧 Email: banhang@nxbxaydung.com.vn

💻 Website: https://nxbxaydung.com.vn/

🔎 Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq_lO7r8Uf4-DUWaPz0JGxg