Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 39.000 VNĐ

QCVN 08:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 32.000 VNĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu và môi trường

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 145.000 VNĐ

TCVN 10304:2014 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 70.000 VNĐ

QCVN 16: 2017/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 39.000 VNĐ

QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 37.000 VNĐ

QCVN 17 : 2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 20
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 28.000 VNĐ

Các Tiêu chuẩn về chuyên ngành Địa kỹ thuật

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 318
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 206.000 VNĐ

Tiêu chuẩn Đóng và ép cọc - Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 58
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 52.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-4:2006 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 4 - Silo, bể chứa và đường ống)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 94000
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 53.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-5:2004 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 5 - Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 46
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 33.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-6:2005 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 6 - Tháp trụ và ống khói)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 50
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 36.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-2:2007 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 2: Khảo sát và thí nghiệm đất nền)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 109.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-3:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch đá - Phần 3: Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 30.000 VNĐ

Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011

Tác giả: Ngô Văn Minh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 50.000 VNĐ

QCVN 07:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 106
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 75.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-3:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 3. Phương pháp tính đơn giản đối với kết cấu gạch, đá)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 30.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-2:2006 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 2. Cân nhắc thiết kế, lựa chọn vật liệu và thi công khối xây)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 28.000 VNĐ

Các tiêu chuẩn về chuyên ngành kết cấu

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 78.000 VNĐ

TCVN 9402:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất Công trình cho xây dựng vùng các-tơ

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 63.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-4:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 4. Si lô và bể chứa)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 73.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-7:2006 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-7. Tác động chung – Tác động đặc biệt)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 80
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 47.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-3:2006 + AC:2012 (Tác động lên kết cấu - Phần 3. Tác động do cầu trục và máy móc)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 54
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 35.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-1:2004 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 80.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1992-1-2:2004 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 68.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 (Thiết kế kết cấu bê tông - Phần 1-1. Quy định chung và quy định cho nhà)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 140.000 VNĐ

TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 64
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1998-1:2004 + A1:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1- Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 124.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN1998-3:2005 + AC:2013 (Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 3- Đánh giá và gia cường kết cấu nhà)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 56.000 VNĐ

QCVN 12:2014/BXD : Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 80
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-2:2002 + AC:2013 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-2. Tác động chung - Tác động lên kết cấu khi tiếp xúc với lửa)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 74
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 46.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-4:2005 + AC:2010 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-4. Tác động chung – Tác động của gió)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 75.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-5:2003 + AC:2009 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-5. Tác động chung – Tác động của nhiệt)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 32.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1991-1-6:2005 + AC:2013 (Tác động lên kết cấu - Phần 1-6. Tác động chung – Tác động trong quá trình thi công)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 29.000 VNĐ

TCVN 4514:2012 – Xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 38.000 VNĐ

TCVN 9310:2012 – Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 50.000 VNĐ

TCVN 9366:2012 – Cửa đi, cửa sổ

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 42.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1990:2002 + A1:2005/AC (Cơ sở thiết kế kết cấu - Eurocode 0 - Basis of structural design)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 98
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1997-1:2004 (Thiết kế địa kỹ thuật - Phần 1. Các quy định chung)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 97.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-1:2005 + AC:2009 (Thiết kế kết cấu gạch đá - Phần 1.1: Quy định chung cho kết cấu gạch đá và gạch, đá cốt thép)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 70.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1996-1-2:2005 + AC:2010 (Thiết kế kết cấu gạch, đá - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tiêu chuẩn châu Âu - EN 1994-1-2:2005 + AC:2008 (Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông - Phần 1-2. Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa)

Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 69.000 VNĐ

Tiêu chuẩn xây dựng về dung sai trong xây dựng công trình

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 84.000 VNĐ

TCVN 9254-1:2012. Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng. Phần I: Thuật ngữ chung

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 66.000 VNĐ

TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 47.000 VNĐ

TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 44.000 VNĐ

TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 74
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 60.000 VNĐ

Tiêu chuẩn xây dựng về bản vẽ xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 69.000 VNĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam về đất xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 102.000 VNĐ

TCVN 9386 - 2015 Thiết kế công trình chịu động đất

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 180.000 VNĐ

TCVN 9361- 2015 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 56.000 VNĐ

TCVN 9360 - 2015 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 62
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 54.000 VNĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam về bệnh viện

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 102 VNĐ

TCVN 9362 : 2012 - Tiêu chuẩn Thiết kế nền nhà và công trình

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

Các tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 116.000 VNĐ

TCVN 9311 : 2012 - Thử nghiệm chịu lửu các bộ phận công trình xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

TCVN 9385 : 2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 87.000 VNĐ

QCVN 10 : 2014/BXD - Xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 25.000 VNĐ

QCVN 18:2014: An toàn trong xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 75
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 60.000 VNĐ

QCVN 16:2014: Sản phẩm hàng hoá vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 46
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 42.000 VNĐ

TCVN về mạng lưới, hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 139
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam 9211:2012 - Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 35.000 VNĐ

TCVN 9377:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng thi công và nghiệm thu (P1, P2, P3)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 34.000 VNĐ

TCVN 9383 : 2012 : Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 72
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 57.000 VNĐ

TCVN 4055 : 2012 : Tổ chức thi công

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 28.000 VNĐ

TCVN 9342 : 2012 Công trình bê tông cốt thép toàn khối - xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 42
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 40.000 VNĐ

TCVN 9376 : 2012 Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 41.000 VNĐ

TCVN 9381 : 2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 34
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 35.000 VNĐ

TCVN 9391 : 2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - TC thiết kế thi công lắp đặt nghiệm thu

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 35.000 VNĐ

Các tiêu chuẩn về công trình thể thao

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 95.000 VNĐ

Tuyển tập quy chuẩn quốc gia về quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng và Vật Liệu Xây dựng

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 1384
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 750 VNĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 74.000 VNĐ

TCVN 5574:2012 kết cấu BT và BTCT - tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 91.000 VNĐ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình XD sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09-2013

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 38.000 VNĐ

TCVN - Tải trọng và tác động

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 44.000 VNĐ

QCXDVN 01:2008 Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 98
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 46.000 VNĐ

TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Tác giả: TCVN 5308:1991
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 320.000 VNĐ

TCXD 229: 1999 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo tiêu chuẩn 2737: 1995

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 60
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 18.000 VNĐ

Quy chuẩn xây dựng Việt nam - Tập 2 (Song ngữ)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 386
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 125.000 VNĐ

Quy chuẩn xây dựng Việt nam - Tập 3 (Song ngữ)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 10 (Phương pháp thử)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 424
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 250.000 VNĐ

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 115.000 VNĐ

Quy chuẩn xây dựng Việt nam - Tập 1 (Song ngữ)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 98.000 VNĐ

TCXDVN338:2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN338:2005
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 47.000 VNĐ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình(QCVN 06:2010/BXD)

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 50.000 VNĐ

Tổng tập quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện và thi công các công trình điện

Tác giả: Viện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 684
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 320.000 VNĐ

TCVN 5687:2010 Thông gió - Điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCQGTCVN 5687:2010
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 46.000 VNĐ

Thép cốt bê tông (Gồm 9 TCVN và 1 TCXD đang hiện hành về thép cốt bê tông)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 72
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 28.000 VNĐ

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 18.000 VNĐ

TCXDVN 338 : 2005 Kết cấu thép tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây Dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 47.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 11 (Phương pháp thử)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 542
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 250.000 VNĐ

Tiêu chuẩn quy hoach xây dựng nông thôn

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 18.000 VNĐ

QCVN 08:2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị (phẩn 1 Tàu điện ngầm)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 22.000 VNĐ

QCVN 08:2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị (phẩn 2 Gara ôtô)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 15.000 VNĐ

QCVN 14:2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 14.000 VNĐ

QCVN 02:2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 350
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 115.000 VNĐ

TCXDVN 323:2004 Nhà ở cao tầng-Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN 323:2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 12.000 VNĐ

QCVN 03:2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dung, công nghiệp và hạ tầng đô thị

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 15.000 VNĐ

TCXDVN 267:2002 Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bêtông

Tác giả: TCXDVN 267:2002
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 13.000 VNĐ

TCXDVN 285:2002 Công trình thuỷ lợi, các quy định chủ yếu về thiết kế

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 42
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 18.000 VNĐ

TCXDVN 365:2007 Bệnh viện đa khoa

Tác giả: TCXDVN 365:2007
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 40.000 VNĐ

QCXDVN 05:2008 Quy chuẩn xây dựng việt nam. Nhà ở và công trình công cộng, an toàn sinh mạng và sức khoẻ

Tác giả: QCXDVN 05:2008
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 15.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 3 (Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 476
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 250.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 6 (Tiêu chuẩn thiết kế: Hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 728
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 280.000 VNĐ

TCXDVN 269:2002 Cọc và phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

Tác giả: TCXDVN 269:2002
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 8.000 VNĐ

TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toán điện

Tác giả: TCXDVN 394:2007
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 25.000 VNĐ

Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở

Tác giả: TCXDVN 377,387:2006
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 15.000 VNĐ

Tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 15.000 VNĐ

TCXDVN 104:2007 Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế

Tác giả: TCXDVN 104:2007
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 70
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 20.000 VNĐ

TCVN 5687:1992 Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm-Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCVN 5687:1992
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 50
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 15.000 VNĐ

QCXDVN 09:2005 Quy chuẩn xây dựng việt nam, các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 20.000 VNĐ

TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

Tác giả: TCXDVN 366:2006
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 19.000 VNĐ

TCXDVN 33:2006 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN 33:2006
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 43.000 VNĐ

Tiêu chuẩn xây dựng việt nam-Ban hành năm 2006 (TCXDVN 364, 194, 363, 373, 372, 303, 367, 368)

Tác giả: TCXDVN 2006
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 30.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 7 (Quản lý chất lượng, thi công và nghiệm thu)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 966
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 465.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 8 (Vật liệu xây dựng, sản phẩm cơ khí xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 422
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 250.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 2 (Tiêu chuẩn thiết kế: Quy hoạch, khảo sát, những vấn đề chung về thiết kế)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 394
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 250.000 VNĐ

Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 9 (Bảo vệ công trình, an toàn, vệ sinh môi trường)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 560
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 290.000 VNĐ

TCXDVN Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng ban hành năm 2004

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 32.000 VNĐ

TCXD 104:1983 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

Tác giả: TCXD 104:1983
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 14.000 VNĐ

TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

Tác giả: TCXDVN 270:2002
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 8.000 VNĐ

TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị-Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN 333:2005
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 60
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 18.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiệm thu & bàn giao công trình xây dựng

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Thiết kế gia công lắp ráp và nghiệm thu kết cấu thép

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 35.000 VNĐ

TCVN ống nhựa nhiệt dẻo

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 22.000 VNĐ

TCXDVN 296:2004 Dàn giáo-các yêu cầu về an toàn

Tác giả: TCXDVN 296 : 2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì (song ngữ)

Tác giả: TCXDVN 318:2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 42.000 VNĐ

TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

Tác giả: TCXDVN 318:2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 90
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 25.000 VNĐ

TCXDVN Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 15.000 VNĐ

TCXDVN 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp-yêu cầu chung

Tác giả: TCXDVN 319:2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCXDVN Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 14.000 VNĐ

TCXDVN 310:2004 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch-Yêu cầu kỹ thuật

Tác giả: TCXDVN 310:2004
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 8.000 VNĐ

TCXD 233:1999 Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm-Phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt

Tác giả: TCXD 233:1999
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 8
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 4.000 VNĐ

TCVN 4054:1998 Đường ôtô-Yêu cầu thiết kế

Tác giả: TCVN 4054:1998
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 12.000 VNĐ

Tiêu chuẩn an toàn điện

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 32.000 VNĐ

Tiêu chuẩn xi măng

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 64
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 15.000 VNĐ

Tiêu chuẩn thiết kế thi công & nghiệm thu kết cấu gạch đá & gạch đá cốt thép

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 167
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 36.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn gạch ốp lát

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 37
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 9.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 40.000 VNĐ

Tiêu chuẩn quá trình hàn và trình độ thợ hàn

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 32.000 VNĐ

TCXDVN 276:2003 Công trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 8.000 VNĐ

Tiêu chuẩn thực hành đất và các vật liệu đắp khác có gia cường (có cốt) Tiêu chuẩn Anh BS 8006:1995

Tác giả: Viện tiêu chuẩn Anh, Dương Học Hải (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 36.000 VNĐ

TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở-Chỉ dẫn thiết kế

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 74
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 20.000 VNĐ

TCXDVN Các tiêu chuẩn về cách nhiệt và truyền nhiệt

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCXDVN 297:2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng-Tiêu chuẩn công nhận

Tác giả: TCXDVN 297 : 2003
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu hầm đường sắt và hầm đường ôtô

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 64
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 15.000 VNĐ

TCXDVN 60:2003 Trường dạy nghề-Tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 8.000 VNĐ

TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 18
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 7.000 VNĐ

TCXDVN 263:2002 Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 18
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 7.000 VNĐ

Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 42.000 VNĐ

Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 119
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 32.000 VNĐ

TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn, tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 18
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 7.000 VNĐ

TCXD Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt đường dẫn điện và thiết bị điện trong nhà và công trình

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 66
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 20.000 VNĐ

TCXD Tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 35.000 VNĐ

Tiêu chuẩn kỹ thuật của xi măng và phụ gia

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 22
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 8.000 VNĐ

Tiêu chuẩn an toàn trong khai thác hầm lò (TCVN 6780 - 1,2,3,4:2000, 6734:2000)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 25.000 VNĐ

TC cấp bậc kỹ thuật công nhân thí nghiệm ngành xây dựng (TCXDVN 273:2002)

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 26
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 9.000 VNĐ

Tiêu chuẩn thiết kế thi công & nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà & công trình

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 97
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 26.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 175
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 38.000 VNĐ

TCVN Đường ô tô cao tốc-Yêu cầu thiết kế

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 46
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 14.000 VNĐ

TCVN Tiêu chuẩn thiết kế thi công & nghiệm thu các công trình xăng dầu & khí đốt

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 40.000 VNĐ

Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 40.000 VNĐ

Sai số lắp đặt thiết bị (Gồm 9 TCXD hiện hành về sai số lắp đặt thiết bị )

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 16.000 VNĐ

TCVN Yêu cầu kỹ thuật nước uống nước sinh hoạt và phương pháp thử

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Bản vẽ thiết kế

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Chất thải rắn và chất thải nguy hại (TCVN - 6696, 6705, 6706, 6707)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Yêu cầu kỹ thuật ống PVC cứng dùng để cấp nước và hướng dẫn thực hành lắp đặt

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 40
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 12.000 VNĐ

TCVN Thép kết cấu và thép dùng cho xây dựng

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 32.000 VNĐ

TCXD Máy đào và chuyển đất (TCXD: 255, 256, 257)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 8.000 VNĐ

TCXD Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 254:2001

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 42
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 10.000 VNĐ

TCVN Kỹ thuật chiếu sáng cho nhà và công trình

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 30.000 VNĐ

TCXDVN 253:2001 Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho nhà và công trình công nghiệp yêu cầu chung

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 16
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 6.000 VNĐ

Bê tông (Gồm 2 tiêu chuẩn xây dựng về bê tông ban hành năm 1999)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 14.000 VNĐ

Các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng (Gồm 10 TCVN ban hành năm 1999 và 2000 về vật liệu xây dựng)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 24.000 VNĐ

Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4449:1987)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 124
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 34.000 VNĐ

Các tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (Gồm 7 TCVN hiện hành về quy hoạch xây dựng)

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 55.000 VNĐ

Máy đào và chuyển đất (Gồm 3 TCXD ban hành năm 2000 về máy đào và chuyển đất)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 9.000 VNĐ

Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung (TCXD 237:1999)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 16
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 6.000 VNĐ

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước (TCXD 245:2000)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 8.000 VNĐ

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu (TCXD 234-1999)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 24
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 9.000 VNĐ

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (TCXD 226-1999)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 20
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 6.000 VNĐ

Tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (Gồm các tiêu chuẩn hiện hành về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 42.000 VNĐ

Tiêu chuẩn dung sai trong xây dựng (Gồm 5 tiêu chuẩn hiện hành về dung sai trong xây dựng)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 30.000 VNĐ

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang (TCXD 227-1999)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 10.000 VNĐ

Thiết kế và thi công xây dựng (Gồm 7 tiêu chuẩn ban hành năm 1998 về thiết kế và thi công xây dựng)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 45.000 VNĐ

Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế ; Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu (TCXD 189-1996 ; TCXD 190 - 1996)

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 8.000 VNĐ

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật xây dựng (Ban hành theo Quyết định số: 163/BXD-KHCN ngày 8-4-1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 80
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 8.000 VNĐ

QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình

Tác giả: BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 0
Giá bán: 50.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả