Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

QCVN 16: 2017/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 39.000 VNĐ

QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 37.000 VNĐ

TCVN 10304:2014 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 70.000 VNĐ

Tiêu chuẩn việt nam về vật liệu và môi trường

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 145.000 VNĐ

QCVN 08:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 32.000 VNĐ

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 39.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả

QCVN 16: 2017/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 38
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 39.000 VNĐ

QCVN 09 : 2017/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 36
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 37.000 VNĐ

TCVN 10304:2014 móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 70.000 VNĐ

Tiêu chuẩn việt nam về vật liệu và môi trường

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 145.000 VNĐ

QCVN 08:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 28
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 32.000 VNĐ

QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 39.000 VNĐ