Nhà xuất bản xây dựng

Chính phủ

Trang web này phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng bao gồm giảm giá sâu và vận chuyển mặt đất miễn phí. Vui lòng truy cập trang web tài nguyên để đặt hàng trực tuyến dễ dàng bằng thẻ tín dụng do chính phủ cấp. Các giao dịch mua được thực hiện thông qua trang web của Nhà xuất bản xây dựng cho Chính phủ được miễn thuế.

 Trang web Tài nguyên của  Chính phủ  dành riêng cho các nhân viên và cơ quan chính phủ.

Trang web này phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng bao gồm giảm giá sâu và vận chuyển mặt đất miễn phí. Vui lòng truy cập   trang web tài nguyên để đặt hàng trực tuyến dễ dàng bằng thẻ tín dụng do chính phủ cấp. Các giao dịch mua được thực hiện thông qua trang web của Nhà xuất bản xây dựng cho Chính phủ được miễn thuế.

Nhà xuất bản xây dựng là nhà xuất bản sách, tạp chí và sản phẩm điện tử hàng đầu trong nhiều chủ đề hỗ trợ phát triển chuyên môn cho nhân viên và nhu cầu phát triển của Chính phủ, bao gồm chứng chỉ kỹ thuật, công nghệ máy tính, phát triển kinh doanh & lãnh đạo, và sách giáo khoa đại học.


Đại diện tài khoản chính phủ 
Điện thoại:  
Fax: